PDBTM: Protein Data Bank of Transmembrane Proteins
PDBTM version: 2018-09-14
Number of transmembrane proteins: 3846 (alpha: 3415 , beta: 411 )
Protein Structure
Sequence
Chain:

MQRQFTSMLQPGVNKFSLRMFGSQKAVEKEQERVKTAGFWIIHPYSDFRFYWDLIMLIMMVGNLVIIPVGITFFTEQTTTPWIIFNVASDTVFLLDLIMNFRTGTVNSSEIILDPKVIKMNYLKSWFVVDFISSIPVDYIFLIVEKGRALRIVRFTKILSLLRLLRLSRLIRYIHQWEEIFHMTYDLASAVVRIFNLIGMMLLLCHWDGCLQFLVPLLQDFPPDCWVSLNEMVNDSWGKQYSYALFKAMSHMLCIGYGAQAPVSMSDLWITMLSMIVGATCYAMFVGHATALIQSLDSSRRQYQEKYKQVEQYMSFHKLPADMRQKIHDYYEHRYQGKIFDEENILNELNDPLREEIVNFNCRKLVATMPLFANADPNFVTAMLSKLRFEVFQPGDYIIREGAVGKKMYFIQHGVAGVITKSSKEMKLTDGSYFGEICLLTKGRRTASVRADTYCRLYSLSVDNFNEVLEEYPMMRRAFETV
Downloads
Cross references