PDBTM: Protein Data Bank of Transmembrane Proteins
PDBTM version: 2021-07-16
Number of transmembrane proteins: 6166 (alpha: 5653 , beta: 472 )
Protein Structure
Sequence
Chain:

GQPVSIQAFASSSTLHGISHIFSYERLSLKRVVWALCFMGSLALLALVCTNRIQYYFLYPHVTKLDEVAATRLTFPAVTFCNLNEFRFSRVTKNDLYHAGELLALLNNRYEIPDTQTADEKQLEILQDKANFRNFKPKPFNMLEFYDRAGHDIREMLLSCFFRGEQCSPEDFKVVFTRYGKCYTFNAGQDGKPRLITMKGGTGNGLEIMLDIQQDEYLPVWGETDETSFEAGIKVQIHSQDEPPLIDQLGFGVAPGFQTFVSCQEQRLIYLPPPWGDCKATTGDSEFYDTYSITACRIDCETRYLVENCNCRMVHMPGDAPYCTPEQYKECADPALDFLVEKDNEYCVCEMPCNVTRYGKELSMVKIPSKASAKYLAKKYNKSEQYIGENILVLDIFFEALNYETIEQKKAYEVAGLLGDIGGQMGLFIGASILTVLELFDYAYEVIKHR
Downloads
Cross references